About me

posted on 06 May 2012 10:38 by grail-sama
 
" About me  "
 
ชื่่อเล่น :   Grail อ่านว่า เกรว จ้า อ่านไม่ได้ก็ (เกว เกล ว่ากันไป)

แล้วก็ชื่ออื่น grailvy , grail-sama แล้วแต่จะเรียกจ้า ; v ; 
 
มห.หมายเหตุ , ชื่อ grail-sama  ไม่ได้จะย่งย่องตัวเองว่า ท่านเกรว น้า T3T ตอนแรกๆตั้งชื่อตาม
kaname-sama จากแวมไพร์ไนท์ ตอนหลังๆพึ่งมารู้ แต่ก็แก้ไม่ทันแล้วใช้ไปหลายที่ da เอย exteen เอย facebook เอย
กะจะมาเปลี่ยนตอนนี้ก็ไม่ทันแล๊นเลยใช้ชื่อนี้ไปนะเออ
 
"Website"